تویست شکم با هالتر

اطلاعات تمرین : نام تمرین : تویست شکم با هالتر نوع تمرین : قدرتی عضلات اصلی : شکم عضلات دیگر :…